Strokovna gimnazija Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 00, info@sckr.si
 

PRAVILA

Na začetku šolskega leta ravnateljica in razredniki seznanijo starše z značilnostmi izobraževalnega programa, šolskimi pravili in organizacijo dela šole.

RODITELJSKI SESTANKI

Šola sodeluje s starši na roditeljskih sestankih; prvi je praviloma ob začetku šolskega leta, naslednji pa po prvem ocenjevalnem obdobju.

GOVORILNE URE

Učitelji sodelujejo s starši na govorilnih urah. Razpored rednih tedenskih govorilnih ur bo objavljen na spletnih straneh šole in oglasni deski. Enkrat mesečno  bodo skupne govorilne ure v popoldanskem času.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI DIJAKA

Razrednik na prvem roditeljskem sestanku obvesti starše o načinih medsebojnega obveščanja o odsotnosti dijaka od pouka.

Starši morajo čim prej, najkasneje pa v treh delovnih dneh od izostanka dijaka od pouka, o tem obvestiti razrednika. Če razrednik  v tem roku ni obveščen o vzrokih dijakove odsotnosti,  vzpostavi stik s starši. Odsotnost dijaka opraviči razrednik na podlagi presoje vzroka odsotnosti.

PREDČASNI ODHODI OZ. ZAMUJANJE

Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih razlogov (npr. vozni red avtobusov oz. vlakov) dovoli zamujanje ali predčasno odhajanje od pouka.

RAZGOVOR PRED IZREKANJEM VZGOJNIH UKREPOV

Starše pred izrekom višjih vzgojnih ukrepov povabimo, da prisostvujejo razgovoru z dijakom.
Če je dijaku določen alternativni ukrep, razrednik o tem obvesti starše.

PREDAVANJA ZA STARŠE

Na šoli bomo tako kot prejšnja leta gostili ugledne predavatelje, strokovnjake s področja vzgoje, odraščanja in duševnega zdravja. Pripravili  bomo tri predavanja za starše:

  • v torek, 9. 9. 2014, »Tanka črta odgovornosti« (Jani Prgić, socialni pedagog)
  • v torek, 4. 11. 2014, »Vpliv branja na mladostnikove učne dosežke« (mag. Savina Zwitter) in
  • v torek, 7. 4. 2015, »Osveščena uporaba spleta in družbenega omrežja« (G. Tilen Dominko)

Vsa tri predavanja bodo po skupnih popoldanskih govorilnih urah, ob 18.15.

ŠTUDIJSKI KROŽEK ZA STARŠE

Izobraževanje za starše bo potekalo tudi v celoletnem študijskem krožku »Klub odgovornih staršev«, ki ga bo vodila svetovalna delavka Karmen Kanalec.

SVET STARŠEV

Vsak oddelek izvoli predstavnika staršev v Svet staršev, kjer starši rešujejo problematiko vzgojno-izobraževalnega procesa. Svet staršev tehniške gimnazije izvoli enega predstavnika v Svet zavoda.

OBVEŠČANJE STRAŠEV O OTROKOVEM NAPREDKU

Starši lahko zaprosijo za obveščanje o ocenah in vzgojnih ukrepih svojega otroka po internetu (e-asistent).

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo