Višja strokovna šola Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, T.: 04 280 40 42, vss@sckr.si
 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ ŠC Kranj je naša skupna temeljna naloga. Zavedamo se, da to potrjuje zadovoljstvo študentov in njihovi uspehi pri nadaljnjem študiju in zaposlovanju.

Za kakovost skrbi Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki je ustanovljena skladno s 7. in 15. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju. Njeno sestavo in naloge opredeljuje 15. člen.

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija opredeljuje tudi 29. člen Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Kranj«.

Naloge komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
  • v sodelovanju s komisijo za kakovost zavoda načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
  • sodeluje z Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: NAKVIS) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
  • na podlagi odziva delodajalcev in drugih deležnikov oblikuje predloge izboljšav,
  • pripravlja samoevalvacijska poročila za obravnavo na komisiji za kakovost zavoda ter na NAKVIS, pripravlja vloge za zunanjo evalvacijo NAKVIS,
  • sodeluje s Komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov ter
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti imenuje predavateljski zbor. Sestavljajo jo predsednik in šest članov, od tega pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja oziroma vse skupine predmetov, in dva študenta.

Člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so: dr. Marjeta Pučko (predsednica), Jelka Bajželj, Marija Šubic, Srečo Uranič, Janko Uhan ter študentki Vesna Boškan in Aleksandra Mencinger.

ANKETIRANJE

Na šoli redno izvajamo samoevalvacijo, v katero so vključeni študenti, višješolski predavatelji,  zaposleni ter delodajalci.  Izvajamo naslednje ankete:

za študente:
Anketa o praktičnem izobraževanju
Anketa za diplomante
Anketa o študijskem procesu
Anketa za merjenje in obremenitev študentov
Anketa o izvedbi predmeta in izvajalcih
Anketa za študente prvih letnikov

za predavatelje:
Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev
Anketa za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetjih

za mentorje praktičnega izobraževanja iz podjetij:
Vprašalnik za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetju

 

pdfSAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/12 – bivši TŠC

pdfSAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2011/12 – bivši ESIC

   pdfpriloga

pdfSAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2012/13

 

 

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Pravno obvestilo

Sprejemam piškotke.

Pravno obvestilo