ŠC  |   STŠ  |   SG  |   SESGŠ  |   VSŠ  |   MIC  |   IOD  |   ENG 

Vizija VSŠ ŠC Kranj: Postati odlična šola za poklice in družbo prihodnosti

Organi šole

Po Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju so obvezni organi šole: strateški svet, ravnatelj, predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, lahko pa je ustanovljen tudi Študentski svet. Šola se lahko vključuje v Skupnost višjih šol.

 

Strateški svet

Strateški svet:

 • sprejema dolgoročni razvojni program Višje strokovne šole v soglasju s svetom zavoda,
 • predlaga letni delovni načrt šole,
 • predlaga finančni načrt šole,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,
 • obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, študenti,
 • opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom,
 • sodeluje z vsemi organi Višje strokovne šol.

Ravnatelj

Ravnatelj šole opravlja naslednje naloge:

  • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
  • odgovarja za strokovno vodenje šole,
  • pripravlja razvojni program šole in odgovarja za njegovo uresničevanje,
  • skrbi za kakovostno izvajanje izobraževalnih oziroma študijskih programov,
  • skrbi za mednarodno primerljivost šole,
  • sodeluje z delodajalci pri izvajanju praktičnega izobraževanja,
  • podpisuje javne listine šole, povezane z izobraževalnimi programi šole,
  • odloči o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so odgovorni zanje,
  • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in finančnega načrta šole in je odgovoren za njuno izvedbo,
  • odgovarja za namensko porabo sredstev šole,
  • vodi delo učiteljskega oziroma predavateljskega zbora šole,
  • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
  • spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
  • organizira mentorstvo za pripravnike,
  • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive po predhodni uskladitvi na kolegiju,
  • predlaga napredovanje delavcev v plačilne razrede,
  • spremlja delo svetovalne službe,
  • spremlja delo študentov in je odgovoren za uresničevanje njihovih pravic,
  • imenuje izpitne komisije,
  • spodbuja in spremlja delo študentov oziroma študentskega sveta,
  • odloča o disciplinskih ukrepih, o izvedbi programov za študente s posebnimi potrebami,
  • zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil,
  • direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest šole,
  • direktorju zavoda predlaga sklepanje delovnih razmerij z delavci šole,
  • direktorju predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delavcev šole,
  • odgovarja za varstvo pri delu,
  • pripravi izračun plač delavcev šole,
  • imenuje pomočnika ravnatelja in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predavateljski zbor

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole. Vodi ga direktor oz. ravnatelj. Predavateljski zbor:

  • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom;
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu Višje strokovne šole;
  • obravnava letno poročilo o kakovosti,
  • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti;
  • odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
  • sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami;
  • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja;
  • daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja oziroma direktorja za napredovanje;
  • v soglasju s Strokovnim Svetom Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje imenuje predavatelje višje strokovne šole;
  • sodeluje s študenti in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

Strokovni aktivi

Strokovne aktive Višje strokovne šole sestavljajo predavatelji istega predmeta oziroma istega predmetnega področja ali sorodnih skupin predmetov.

Na šoli delujeta dva strokovna aktiva, in sicer:

 • aktiv splošnih in posebnih predmetov
 • aktiv strokovnih in izbirnih predmetov

Strokovni aktiv:

 • obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja,
 • usklajuje merila za ocenjevanje,
 • daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela,
 • obravnava pripombe študentov ter
 • opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
 •  

Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavljajo predavatelji višje strokovne šole. V študijski komisiji so enakopravno zastopana vsa predmetna področja. Študijska komisija ima 5 članov, vodi jo predsednik, ki je eden izmed članov.

Študijska komisija deluje po poslovniku, ki ga je sprejel predavateljski zbor. V skladu z njim obravnava vprašanja v zvezi:

 • z vpisom,
 • napredovanjem študentov,
 • prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov
 • sprejemanjem meril za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
 • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor,

Študijska komisija pri svojem delu sodeluje s študenti.

Študijska komisija sodeluje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v višjem šolstvu. Opravlja primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

Študijska komisija se sestaja nekajkrat na leto. Točne datume sej in datume za oddajo vlog bo Študijska komisija objavila za vsako sejo posebej.

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
 • sodeluje z organi, ki so pristojni za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ter z drugimi šolami doma in v tujini,
 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav in
 • pripravlja poročila o evalvaciji ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
 •  

Skupnost višjih strokovnih šol

Glede na potrebe in možnosti se bo VSŠ vključevala v delo Skupnosti VSŠ, katere članica je.

slovensko english      Šola prihodnosti

november 2022
ptsčpsn
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

erasmus

 

Skupnost VSS 220

Spoštovani obiskovalec. Naše spletne strani uporabljajo piškotke. Pravno obvestilo

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information